fbpx
 12 277 61 61  kontakt@naawa.pl

Wy​godna Woda

Woda Wodociągowa

Woda wodociągowa jest bezpieczna, ponieważ musi spełniać wymagania jakościowe przepisów, a ich przestrzeganie podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości​ wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Kontroli poddawany jest szereg cech wody uwzględniający:

Parametry organoleptyczne, takie jak barwa, smak, zapach, mętność.
Parametry chemiczne, w tym zawartość pierwiastków niepożądanych oraz niektórych związków (np. azotanów, azotynów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) i substancji (np. pestycydów). 
Parametry fizykochemiczne, np. ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna, utlenialność. 
Zawartość bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i enterokoki oraz bakterii wskaźnikowych, tj. takich które mogą sygnalizować pojawienie się zanieczyszczenia i wskazać jego potencjalne źródło. 
Parametry radiologiczne dotyczące m. in. aktywności substancji promieniotwórczych.

Uzdatnianie

Woda pochodzi z ujęć podziemnych lub powierzchniowych i wymaga uzdatniania. Przyjęta technologia zależy od jej pochodzenia, składu oraz zawartości elementów niepożądanych. Uzdatnianie składa się z wielu procesów, np. sedymentacji, filtrowania, flotacji, flokulacji, utlenienia itd. Ich celem jest spełnienie wymagań jakościowych określonych w przepisach. Najbardziej znaną konsekwencją uzdatniania jest obecność w wodzie chloru pod postacią tlenku. Jego zadaniem jest zapewnienie czystości mikrobiologicznej wody. Jego stężenie jest na tyle niskie, że z reguły smak chloru nie jest w wodzie wyczuwalny.