Dystrybutory filtrujące wodę
Woda Wodociągowa

Woda Wodociągowa

 

Woda wodociągowa jest bezpieczna, ponieważ musi spełniać wymagania jakościowe przepisów, a ich przestrzeganie podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości​ wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kontroli poddawany jest szereg cech wody uwzględniający:

Parametry organoleptyczne, takie jak barwa, smak, zapach, mętność.
Parametry chemiczne, w tym zawartość pierwiastków niepożądanych oraz niektórych związków (np. azotanów, azotynów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) i substancji (np. pestycydów).
Parametry fizykochemiczne, np. ogólny węgiel organiczny, przewodność elektrolityczna, utlenialność.
Zawartość bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i enterokoki oraz bakterii wskaźnikowych, tj. takich które mogą sygnalizować pojawienie się zanieczyszczenia i wskazać jego potencjalne źródło.
Parametry radiologiczne dotyczące m. in. aktywności substancji promieniotwórczych.