Dystrybutory filtrujące wodę
Dlaczego woda wodociągowa jest bezpieczna

Dlaczego woda wodociągowa jest bezpieczna

Woda wodociągowa podlega przepisom, które w szerokim zakresie określają bezpieczny poziom szeregu istotnych wskaźników. Kontroli podlegają:

  1. Parametry organoleptyczne, takie jak barwa, smak, zapach, mętność.
  2. Parametry chemiczne, w tym zawartość pierwiastków niepożądanych oraz niektórych związków (np. azotanów, azotynów, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych) i substancji (np. pestycydów).
  3. Parametry fizykochemiczne, np. ogólny węgiel organiczny, przewodność elektryczna, utlenialność.
  4. Zawartość bakterii chorobotwórczych Escherichia coli i enterokoki oraz bakterii wskaźnikowych, tj. takich które mogą sygnalizować pojawienie się zanieczyszczenia i wskazać jego potencjalne źródło.
  5. Wymagania radiologiczne.

Jednostki zarządzające wodociągami są wyposażone w narzędzia do zapewnienia odpowiedniej jakości wody. To co równie istotne bezpieczeństwo wody podlega państwowemu nadzorowi sanitarnemu. Skala przeprowadzanych przez ten nadzór badań jest w Polsce bardzo duża; rocznie wykonuje się ok 1 mln oznaczeń i od lat stwierdzają one dobrą jakość wody wodociągowej; wynika to z postępu jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich 30 lat w obszarze technologii uzdatniania wody oraz z modernizacji infrastruktury wodociągowej.

Poniżej wymieniono wszystkie istotne przepisy regulujące jakość i bezpieczeństwo wody wodociągowej.

Przepisy polskie:

  1. Woda-Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r o Zbiorowym Zaopatrzeniu w Wodę i Odbiorze Ścieków Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010720747/U/D20010747Lj.pdf
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia1 z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; Dz.U. 2017 poz. 2294.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002294/O/D20172294.pdf

Przepisy unijne:

  1. dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, str. 32, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 260 z 07.10.2015, str. 6; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 90);
  2. dyrektywa Rady 2013/51/EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 296 z 07.11.2013, str. 12).Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2294